Stredná odborná škola Strážske
 
Hlavná stránka

Zoznam predmetov

WWWNázovSkratka
Administratíva a korešpondencia ADK
Anglický jazyk ANJ
Aplikovaná ekonómia APE
Aplikovaná informatika API
Bankovníctvo pre podnikateľov BNP
Cestná doprava CDO
Cestná doprava a preprava CDP
Cestné vozidlá CEV
Cestovný ruch a doprava CRD
Colná náuka CLA
Colníctvo COL
Cvičenia z cestnej dopravy CCD
Cvičenia z informatiky CVI
Cvičenia z matematiky CVM
Cvičenia z účtovníctva CVU
Cvičná firma CFA
Dejepis DEJ
Dopravná geografia DOG
Dopravná sústava DOS
Dopravná výchova DPV
Dopravné a prepravné prostriedky DRK
Dopravné a prepravné prostriedky DRK
Dopravné tovaroznalectvo DTV
Ekológia EKL
Ekonomické cvičenia EKC
Ekonomika EKO
Ekonomika a podnikanie EPO
Elektrotechnika ELK
Etická výchova ETV
Fyzika FYZ
Fyzikálny seminár FYS
Hospodárske výpočty HVY
Chémia CHE
Informatika INF
Informatika v doprave IND
Konverzácia v anglickom jazyku KAJ
Konverzácia v anglickom jazyku KAJ
Konverzácia v nemeckom jazyku KNJ
Kriminalistika KRI
Logistika LOG
Logistika v doprave DLG
Manažment MNZ
Manažment osobných financii MOF
Manažment osobných financií MOF
Marketing MKT
Marketing a manažment MNM
Matematika MAT
Materiály MTE
Mechanizačné zariadenia MEZ
Náboženská výchova NBV
Nemecký jazyk NEJ
Občianska náuka OBN
Obchod a preprava v cestnej doprave ORC
Odborné kreslenie ODK
Odborný výcvik ODV
Ochrana osôb a majetku OOM
Pestovateľsvo a chovateľstvo PCH
Podnikanie PDN
Podnikanie v cestovnom ruchu PCR
Podnikateľská etika ETP
Podnikateľská komunikácia PKK
Podnikateľské analýzy PAL
Poisťovníctvo pre podnikateľov PPF
Poradenstvo pre podnikateľov PDS
Poradová príprava PPR
Praktická časť odbornej zložky PČOZ
Praktická časť odbornej zložky PČOZ 2
Praktická časť odbornej zložky PČOZ1
Právna náuka PRN
Prax PXA
Preprava PRE
Prevádzka a preprava v doprave PRP
Psychológia a sociálna komunikácia PSK
Ruský jazyk RUJ
Seminár zo slovenského jazyka a literatúry SSL
Seminár zo slovenského jazyka a literatúry SSL
Slovenský jazyk SJ
Slovenský jazyk a literatúra SJL
Sociálno-psychologický výcvik SPV
Spoločenská komunikácia SPK
Správanie Spr
Starostlivosť o zdravie SZD
Strojníctvo STR
Súvislá odborná prax OPR
Šitie a ručné práce SRP
Špeciálna bezpečnostná príprava SBP
Špeciálna telesná výchova STV
Technické kreslenie TCK
Technika administratívy TEA
Technika jazdy TEJ
Technológia TCH
Telesná a športová výchova TSV
Telesná výchova TEV
Telesná výchova oslabených Tvo
Teoretická časť odbornej zložky TČOZ
Teoretická časť odbornej zložky TČOZ1
Teoretická časť odbornej zložky TČOZ 2
Tovaroznalectvo TVZ
Účtovníctvo ÚČT
Údržba a opravy vozidiel UAO
Úvod do sveta práce USP
Výchova k rodičovstvu VKR
Základy logistiky ZKG
Základy podnikania ZPD
Základy výživy a varenia ZV

© aScAgenda 2019.0.1142 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 04.12.2018